120 DASAN SEOUL CALL CENTER
BY DASAN CALL FOUNDATION

“Нэг цэгийн үйлчилгээ” Сөүл хотын мэдээлэл, үйлчилгээний
мэргэшсэн байгууллага

Утсаар гадаад хэл дээр мэдээлэл, зөвлөгөө өгөх үйлчилгээ
Сөүл хотын оршин суугчдын өмнө тулгамдсан ахуйн шинжтэй асуудалд зөвлөгөө өгч, засаг захиргааны үйлчилгээний байгууллагын тухай мэдээлэл өгнө.