120 DASAN SEOUL CALL CENTER
BY DASAN CALL FOUNDATION

Сөүл хотын захиргааны дэргэдэх мэдээлэл үйлчилгээний нэгдсэн лавлах төв

Утсаар гадаад хэл дээр мэдээлэл, зөвлөгөө өгөх үйлчилгээ
Сөүл хотын оршин суугчдын өмнө тулгамдсан ахуйн шинжтэй асуудалд зөвлөгөө өгч, засаг захиргааны үйлчилгээний байгууллагын тухай мэдээлэл өгнө.